PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY  OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

Ważne informacje

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich wprowadza się nowe rozwiązania organizacyjne, które pomogą uniknąć niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19.

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Przed wejściem na teren szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk.
• Wprowadza się rejestr wejść i wyjść osób postronnych do budynku szkoły.
• Osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły, po uzgodnieniu celu wizyty i otrzymaniu zgody, mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa.
• Opiekunowie dzieci/uczniów mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej zachowując następujące zasady:
– jeden opiekun do dziecka/ dzieci,
– zachowanie zalecanego dystansu pomiędzy innymi osobami,
– stosowanie osłony ust i nosa,
– bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
• W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Na czas przychodzenia do szkoły uruchomione są następujące wejścia do szkoły
– grupa przedszkolna „Motylki” – wejście od sali gimnastycznej,
– grupy przedszkolne „Biedronki” i „Słoneczka” – wejście od przedszkola,
– uczniowie dojeżdżający z kierunku Nuna lub dochodzący z kierunku Cegielnia
Psucka, Krogule – wyjście ewakuacyjne,
– uczniowie dojeżdżający lub dochodzący z kierunku Studzianki, Budy Siennickie,
Wągrodno – wejście główne.
• Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły i przed posiłkami, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
• W szkole na bieżąco, dwa razy w ciągu dnia, prowadzone są prace odkażające
powierzchnie ogólnodostępne, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne.
• W miarę możliwości oddziały nie będą zmieniały sal lekcyjnych.
• Dzieci/uczniowie korzystają z własnych przyborów, nie mogą się nimi wymieniać.
• Nie wolno przynosić zbędnych rzeczy na teren szkoły (zabawek, gier, itp.)
• Każdy uczeń ma wyznaczone przez wychowawcę miejsce przy stoliku, którego
samowolnie nie może zmieniać.
• Dyżurni uczniowie po każdych zajęciach wietrzą klasę i w miarę potrzeb określonych przez nauczyciela odkażają stoliki.
• Pracę dyżurnych koordynuje wychowawca lub wyznaczony przedstawiciel samorządu klasowego.
• Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenie zajęć (szczególnie wychowania
fizycznego, świetlicy) na świeżym powietrzu.
• W przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze, łazienki, szatnia) uczniowie oraz pracownicy szkoły zachowują dystans pomiędzy sobą, rekomenduje się zasłanianie ust i nosa.
• W czasie przerw uczniowie nie przebywają w szatni.
• Z szatni i przebieralni sportowych należy korzystać rotacyjnie, tzn. tak, aby
jednocześnie nie przebywała w nich zbyt duża liczba osób.
• Uczniowie korzystający z dowozu są zobowiązani do zasłaniania ust
i nosa w czasie transportu.
• Dzieci korzystające z dożywiania obowiązuje ustalony grafik i mycie rąk przed
posiłkiem.
• Na terenie szkoły znajduje się wyznaczone miejsce w celu izolacji dziecka/ucznia z objawami chorobowymi.
• Dopuszcza się mierzenie temperatury u dzieci/uczniów szkoły, w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów.
• Prosi się rodziców, w miarę możliwości, o telefoniczne ustalanie wizyt w sekretariacie szkoły lub kontakt mailowy.