Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich istniała już przed II wojną światową. Jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna w Budach Siennickich. Na początku mieściła się w prywatnym budynku na terenie wsi. W latach 1936-37 (jak twierdzi były kierownik Mieczysław Kuciński) wybudowano, na obecnym placu, nowy budynek, który w czasie wojny został zniszczony.

Na terenach włączonych do Rzeszy zamknięto wszystkie polskie szkoły. Ukazał się dekret zakazujący prowadzenia jakiegokolwiek nauczania. Mimo to, zaczęło rozwijać się tajne nauczanie w niewielkich grupach. Miejscami nauki były wyłącznie domy prywatne.

Tuż po wojnie szkoła wznowiła swoją działalność. Była to pełna szkoła siedmioklasowa, która mieściła się w prowizorycznym, poniemieckim baraku. Warunki pracy i nauki były ciężkie (nieszczelne okna, dziury w ścianach i w podłodze, zimno) – szkoła borykała się z wieloma problemami. Pierwszym kierownikiem był Pan Stanisław Parzuchowski, a po nim do roku 1951 Pani Cecylia Wiśniewska.

Od roku 1951 kierownikiem, później dyrektorem, placówki został Pan Mieczysław Kuciński, który pełnił tę funkcję do 31.08.1982r.

1951-1954

Mimo sugestii władz oświatowych zmierzających do obmurowania baraku szkolnego, kierownik, nauczyciele i rodzice postanowili wybudować nowy budynek szkoły. Zawiązał się komitet budowy szkoły, w skład którego weszli: Zygmunt Zaborowski, Władysław Muzal, Stanisław Truszkowski, Józef Brzeziński, Ignacy Mazurkiewicz. Latem 1953 roku wmurowano kamień węgielny i przystąpiono do budowy nowego budynku. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Zdzisław Kędzierski. W budowę angażowało się całe okoliczne społeczeństwo. Ich udział w gromadzeniu materiałów i robociźnie oszacowano na 50% wartości inwestycji.

1 września 1954 roku był wielkim dniem dla mieszkańców okolicznych wsi. Tego dnia oddano do użytku nowy obiekt szkolny. Z poniemieckiego baraku dzieci przeszły do nowych, czystych i jasnych sal lekcyjnych.

1954-1965

Wszyscy angażowali się w urządzanie izb lekcyjnych i boiska sportowego. W roku szkolnym 1962/63 szkoła przystąpiła do konkursu na najlepiej urządzone boisko. Zajęła II miejsce w powiecie i w nagrodę otrzymała sprzęt sportowy.
Rodzice wykonali ogrodzenie placu szkolnego. W ramach elektryfikacji obszarów wiejskich, w 1959r. w szkole zabłysło światło elektryczne.
Szkoła tętniła życiem nawet w okresie wakacji, gdyż Wydział Oświaty, a następnie Zarząd Aptek Miasta Stołecznego Warszawy organizował tu kolonie. Tym samym, Zarząd Aptek inwestował w modernizację obiektu. Zbudowano pomieszczenie magazynowe i studnię głębinową. W szkole zostały uruchomione łazienki i natryski. W czerwcu 1965 roku opuścili szkołę ostatni absolwenci siedmioklasowej szkoły podstawowej.

1965 – 1982

Rok szkolny 1965/66 to początek funkcjonowania ośmioklasowej szkoły podstawowej. Funkcję dyrektora szkoły pełnił nadal Pan Mieczysław Kuciński. Grono pedagogiczne uległo zwiększeniu.

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych poszerzając swoje wiadomości na zajęciach kół przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, matematycznego, chemicznego, plastycznego. Prężnie działały szkolne organizacje zrzeszające grupy dzieci i młodzieży (ZHP, Zuchy, PCK, TPPR, LOP).

W kalendarz imprez szkolnych, na stałe wpisały się: obchody Dnia Ludowego Wojska Polskiego, Rewolucji Październikowej, Wyzwolenia Warszawy, Święta Pracy, Dnia Zwycięstwa oraz Choinka noworoczna, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Od 1 września 1974r. powstały szkoły zbiorcze. Szkoła w Budach Siennickich podlegała Zbiorczej Szkole Miejsko-Gminnej w Nasielsku, którą kierował Miejsko-Gminny Dyrektor.

Rekonstrukcja szkolnictwa miała przebiegać w kierunku wdrażania szkoły dziesięcioletniej. Ukazał się projekt programu dla szkoły 10-letniej, którego wdrożenie miało rozpocząć się w 1978r. Jednak projekt ten nie doczekał się urzeczywistnienia.

Od września 1975r. opieką przedszkolną zostały objęte dzieci sześcioletnie. Odtąd, w szkole funkcjonowało 9 oddziałów: oddział przedszkolny (tzw. „zerówka”) i klasy I-VIII.

Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami zabiegał o poprawę warunków pracy i nauki. W latach 1976-80 został zmieniony system ogrzewania z piecowego na centralne. Zmieniono również pokrycie dachowe z dachówki na blachę. Sale lekcyjne były wzbogacane w pomoce dydaktyczne i nowe meble. W 1971r. został oddany do użytku Dom Nauczyciela, w którym zamieszkało troje nauczycieli.

W sierpniu 1982r. Dyrektor M. Kuciński odszedł na emeryturę, a na stanowisko dyrektora szkoły została powołana Pani Marianna Danisiewicz.

1982-1999

Od 1 września 1982 roku szkołą kieruje „nowy” dyrektor – dotychczas nauczycielka matematyki Pani Marianna Danisiewicz.

Szkoła nadal podlega bezpośrednio Miejsko-Gminnemu Dyrektorowi Szkół, a od 1.09.1990r. Inspektorowi Oświaty. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wprowadza zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół. Działające w dniu wejścia w życie ustawy szkoły państwowe stają się szkołami publicznymi. Prowadzenie przedszkoli z dniem 1 stycznia 1992r., a prowadzenie szkół podstawowych z dniem 1 stycznia 1994r. stają się zadaniami własnymi gminy.

Pierwszy okres kierowania szkołą przez Panią M. Danisiewicz nie był łatwy ze względu na sytuację społeczno-polityczną kraju. Jednak, dzięki dobrej współpracy z gronem pedagogicznym oraz z rodzicami i środowiskiem lokalnym szkoła nadal zmieniała swoje oblicze. Rada Pedagogiczna poprzez udział w różnych formach dokształcania systematycznie doskonaliła swoją pracę.

Pani Dyrektor zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro dziecka. Dla uczniów mających kłopoty w nauce organizowano zajęcia wyrównawcze, zaś dla szczególnie uzdolnionych zajęcia w kołach przedmiotowych. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych osiągając sukcesy na szczeblu gminnym i wojewódzkim. W czerwcu 1996r. uczennica klasy IV Kamila Korzeniewska swoją ciekawą pracą na temat „Jaka powinna być moja szkoła” zdobyła uznanie jury Komisji Sejmowej i zasiadła (wśród 460 dzieci) w ławach poselskich Sejmu RP.
Widoczne były również sukcesy w sporcie. Lata 1984-1988 to okres sukcesów na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, w tenisie stołowym (Edyta Danisiewicz – mistrzostwo Polski młodziczek w sezonie 1985/86).

Nadal prężnie działały organizacje szkolne: ZHP, Zuchy, Szkolne Koło LOP.
W październiku 1996r. zmieniono system ogrzewania z węglowego na gazowe.

1999 – 2004

1 września 1999r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. wprowadzająca reformę ustroju szkolnego. Ustawa ta wnosi zmiany programowe i strukturalne. Edukacja w szkole podstawowej przebiega w dwóch etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka: etap I – klasy I-III i etap II – klasy IV – VI. Integracji wiedzy służy wprowadzenie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III i ścieżek edukacyjnych w klasach IV-VI.

Rada Pedagogiczna opracowuje Statut Szkoły. Zmienia się system oceniania. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne ustalone są według wewnątrzszkolnego systemu określonego w Statucie. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w klasach I-III są ocenami opisowymi, a w klasach IV-VI w sześciostopniowej skali. W klasie szóstej komisja okręgowa przeprowadza w kwietniu sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach. Działalność edukacyjna szkoły określają opracowane i realizowane przez Radę Pedagogiczną programy: szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki.

Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 marca 1999r. przekształcono dotychczasową ośmioletnią Szkołę Podstawową w sześcioletnią. Mamy więc siedem oddziałów (oddział przedszkolny i klasy I-VI).

Zmniejszenie liczby oddziałów pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli. Dzięki temu, że troje nauczycieli skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę, uniknięto zwolnień.

Wprawdzie zmniejszenie liczby oddziałów wpłynęło na poprawę warunków nauki (jednozmianowość), to jednak budynek szkoły wymagał modernizacji. Dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego i pozyskaniu przez Panią Dyrektor środków pozabudżetowych wymieniono okna i drzwi w całym budynku i wykonano elewację. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwoliła na urządzenie pracowni komputerowej na 11 stanowisk. Z dotacji przyznanych szkole przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży urządzono plac zabaw i świetlicę.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów. Począwszy od klasy pierwszej dzieci uczą się języka angielskiego. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach koła matematycznego, teatralnego, komputerowego i wokalno – tanecznego.

Na stałe do kalendarza imprez szkolnych wpisane są: Święto Niepodległości, 3 Maja oraz Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Choinka, Poczta Walentynkowa, Pierwszy Dzień Wiosny, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia i Piknik Rodzinny.

Szkoła kładzie duży nacisk na regionalizm, profilaktykę, bezpieczeństwo i wychowanie. Propaguje ochronę środowiska i turystykę. Jest oddana idei ekologicznej. Uczestniczy w różnego rodzaju akcjach i konkursach. W roku szkolnym 2002/2003 społeczność szkolna brała udział w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta RP i otrzymała Certyfikat „Szkoły z klasą”. W tym czasie również rodzi się pomysł nadania szkole imienia.
Rada Pedagogiczna, po konsultacji z Radą Rodziców, postanowiła uroczystość nadania imienia szkole powiązać z 50-leciem istnienia szkoły w obecnym budynku. Powstał projekt zorganizowania we wrześniu 2004 roku, z udziałem Absolwentów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, uroczystości jubileuszu szkoły i nadanie jej imienia.

I tak jak przed pięćdziesięciu laty, do organizacji uroczystości zaangażowali się nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice, radni gminni i powiatowi naszego obwodu wyborczego, absolwenci oraz okoliczne zakłady pracy. To dzięki nim wyremontowaliśmy wszystkie sale lekcyjne, zbudowaliśmy skalne ogródki i kwietniki.

Z okazji 50-lecia i nadania imienia absolwenci ufundowali tablice pamiątkowe.
Nasze działania zyskały także aprobatę Burmistrza i Rady Miejskiej. Przyznane środki finansowe pozwoliły na zakup materiałów do remontu izb lekcyjnych, na ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku oraz wymianę ogrodzenia placu szkolnego od strony jezdni.

Zmiana wizerunku naszej szkoły na pewno doda nauczycielom, uczniom i rodzicom chęci i zapału do dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły.

2005- 2010

,,50 lat + 1 Szkoły w Budach Siennickich” pod takim hasłem odbył się WIELKI FESTYN upamiętniający pierwszą rocznicę nadania szkole imienia. 27 i 28 sierpnia 2005 roku szkoła i plac szkolny zapełnił się miłośnikami dobrej zabawy. W tych dniach udostępnione było zwiedzanie szkoły, którą najchętniej oglądali absolwenci i zaproszeni goście. Na boisku szkolnym urządzono ,,Wesołe miasteczko”, ogródki gastronomiczne. Spotkanie umilały występy zespołów muzycznych. Zabawa taneczna zakończyła pierwszą rocznicę wielkiego wydarzenia w szkole.

2009

16 czerwca 2009 roku przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru. W tym dniu pogoda nam nie sprzyjała. Ze względów atmosferycznych zaplanowane spotkanie przeżywaliśmy w kościele parafialnym i Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nasielsku. Podczas Mszy świętej miało miejsce poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom Rady Rodziców. Ważność tego wydarzenia w życiu szkoły podkreślił w swej homilii Ks. Rafał Bednarczyk – wizytator Wydziału Katechetycznego w Płocku. Na dalszą część obchodów naszej uroczystości, P. Dyrektor Marianna Danisiewicz zaprosiła wszystkich do Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru dyrektorowi i uczniom, ślubowanie społeczności szkolnej na sztandar oraz wbijanie pamiątkowych gwoździ. Dopełnieniem uroczystych chwil był program artystyczny w wykonaniu uczniów.

Od tej chwili sztandar – symbol naszej szkoły, będzie towarzyszył nam podczas uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych, podkreślając ich ważność, powagę.

2011-2013

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie i nauczyciele wzięli udział  w drugiej edycji projektu ,, Szkoła z prawami dziecka” organizowanego przez UNICEF  Polska. Uczniowie wykonywali wiele działań: prace plastyczne, projekcje filmów, pogadanki. Zwieńczeniem realizacji tych zadań było wypuszczenie w niebo balonów. To znak, że jesteśmy szkołą, która troszczy się o prawa dziecka.

Podczas wakacji 2011 roku w szkole nastąpiła reorganizacja. Pomieszczenia na parterze budynku, zajmowane dotychczas przez lokatorów, zostały wyremontowane i przystosowane do użytku oddziału przedszkolnego. Oddzielne wejście, szatnia i łazienki, to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo dla najmłodszych w szkole. Po wakacjach  w pierwszym dniu nowego roku szkolnego P. dyrektor Marianna Danisiewicz oraz zaproszeni goście i rodzice uroczyście otworzyli, a Ks. Proboszcz Tadeusz Pepłoński poświęcił nowe pomieszczenia.

W trosce o zdrowie dzieci od września 2012 roku zorganizowano obiady dla uczniów. Osoby chętne korzystają z posiłków pięć razy w tygodniu, w dniach nauki w szkole. W przeprowadzenie tej akcji włączyli się wszyscy pracownicy szkoły na czele z P. dyrektor.

Dzień 1 listopada, kiedy w całym kraju wspominamy świętych, stał się motywem przewodnim do urządzania wspólnego szkolno- parafialnego spotkania: ,,Bal Wszystkich świętych”. Pomysłodawcą i organizatorem balu był katecheta Ks. Proboszcz Tadeusz Jabłoński, który przy wsparciu katechetów, nauczycieli i rodziców obu szkół ( Popowo Borowe i Budy Siennickie), 3 listopada 2012 roku poprowadził pierwszy w dziejach szkoły i parafii ,, Bal świętych”. Takie spotkanie to nie tylko chwile radości i zabawy, ale również rozbudzanie i zacieśnianie przyjaźni międzyszkolnej oraz wspólnej troski o dobro dziecka. Ta wspaniała zabawa bardzo się spodobała i zapisała w kalendarz imprez szkolnych.

SKO- Szkolna Kasa Oszczędności od wielu lat służyła nauczycielom, by zachęcić uczniów do oszczędzania. Od stycznia 2013 roku nasza szkoła podpisała z przedstawicielami PKO Bank Polski umowę o realizacji programu edukacji finansowej, który nie tylko, jak niegdyś SKO, zachęca do oszczędzania, ale także  pomaga w zdobywaniu wiedzy z zakresu finansów.

9 czerwca 2013 r. społeczność uczniowska, w ramach stałej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w Warszawie oraz realizowanym w szkole projektem edukacyjnym: „Żyjmy jak nasz patron”, mogła wziąć udział w organizowanym przez PKOL Pikniku w Warszawie. W b.r. przypada 150 rocznica urodzin patrona naszej szkoły, barona Pierre’a de Coubertina. W parku przy PKOl przygotowano dla zaproszonych dzieci wiele atrakcji, zabaw, dyscyplin sprawnościowych, które z pewnością wdrażają uczniów do korzystania z różnych form aktywności ruchowej. W realizację ww. projektu ,,Żyjmy jak nasz patron”, zaangażowała się cała społeczność szkolna – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni. Były konkursy, sportowa rywalizacja, spotkania z olimpijczykami. Prace plastyczne 6 uczniów szkoły zostały włączone do publikacji książki o naszym patronie Coubertinie, pt. ,,Błyszczący sterowiec”. 17 października 2013 r. przy wsparciu Centrum Edukacji Olimpijskiej, w naszej szkole odbyły się warsztaty filmowe dla uczniów kl. V-VI, których celem było stworzenie filmu animowanego ,,Stop wojnie, idzie gołębica”.

W b.r szkolnym uczniowie klas I-III przystąpili do projektu ,,Zdrowo jem – więcej wiem, realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Podczas tych zajęć uczniowie zgłębiali wiedzę na temat zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej.

Uczniowie klas V-VI chętnie włączali się w inicjatywy (projekty, konkursy) organizowane prze Fundację ,,Altereko” zdobywając w b.r. I miejsce w kategorii zbiórki tonerów i tuszy, pokonując uczniów z wielu szkół województwa mazowieckiego.

Lipiec/sierpień 2013 – kolejne wakacyjne zmiany. Po remoncie kolejnych pomieszczeń mieszkalnych zaadoptowano je dla drugiego oddziału przedszkolnego. Od nowego roku szkolnego w szkole będą dwa oddziały przedszkolne. To było ważne przedsięwzięcie, zwłaszcza dla rodziców pracujących zawodowo. Uroczyste przecięcie wstęgi, otwarcie nowego oddziału i poświęcenie nowych pomieszczeń odbyło się 2 września 2013 r.

2014- 2015

28 czerwca 2014 r. odbył się Wielki Jubileusz szkoły:

60 lecie istnienia szkoły w obecnym budynku, 10 lecie nadania imienia szkole i 5 lecie ufundowania sztandaru.

P. dyrektor Marianna Danisiewicz przypomniała istotne fakty z życia szkoły, wspomniała tych, którzy tworzyli tę szkołę, dbali o jej wizerunek i osiągnięcia. W tak ważnym dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii od przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, szkół i licznych urzędów współpracujących z naszą szkołą. Odchodząca na zasłużoną emeryturę i kończąca sprawowanie funkcji dyrektora szkoły, Pani Marianna Danisiewicz oraz pani Regina Maron otrzymały złote odznaki od Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za zasługi dla polskiego Ruchu Olimpijskiego, szkoła otrzymała srebrny medal, a P. dyrektor M. Danisiewicz medal brązowy.

1 września 2014 r. nowy rok szkolny rozpoczęła, obejmująca stanowisko dyrektora szkoły,P. Ewa Strzelczak.- dotychczasowy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przyrody w naszej szkole. Słowa wstępu, powitania przeplatały się ze słowami podziękowań i życzeń kierowanych do Pani Marianny Danisiewicz, kończącej swą pracę na stanowisku dyrektora oraz obejmującej to stanowisko, p Ewy Strzelczak. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, w ciepłych słowach podziękował P. Danisiewicz za długoletnią pracę na polu oświaty i wzorowe kierowanie szkołą. Powitał również nową Panią Dyrektor, życząc jej sukcesów i wytrwałości na nowym stanowisku.

10 października 2014 r. w ramach 10 rocznicy obchodów ,,Święta drzewa” – projektu ekologicznego Klubu Gaja. W związku z tą inicjatywą, nasza szkoła otrzymała z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku, dwa drzewka klonu, które zostały posadzone przed szkołą przy placu zabaw.

Ferie zimowe – czas wolny od zajęć dydaktycznych. W tym czasie przeprowadzono kolejne remonty w szkole. ,,Metamorfozie” poddano łazienkę na parterze – nowe ściany kafelkowe i wymiana armatury. Nowego blasku nabrała również świetlica szkolna. Wstawiono nowe, bardziej funkcjonale regały.

W dniach 11-15 maja  2015 roku uczniowie klasy V i VI naszej szkoły uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach  w ramach projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Wyjazd został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze, poznawaliśmy najbliższą przyrodę wszystkimi zmysłami. Na nietypowych lekcjach bawiliśmy się między innymi w „Paletę barw”, „Mapę skarbów” i „Dźwięki przyrody”. Wspólnie uczestniczyliśmy w zajęciach w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie, gdzie obserwowaliśmy liczne gatunki roślin i ptaków, jak choćby symbol parku – błotniaka stawowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody. Młodzi detektywi z pomocą urządzenia GPS rozwiązywali postawione przed nimi zadania. Uczestniczyliśmy także w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej „Kładka Waniewo – Śliwno”. W trakcie warsztatów uczniowie badali właściwości fizyczne i chemiczne wody, poznawali rośliny i bezkręgowce wodne typowe dla tamtejszego terenu. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Tykocina i Choroszczy, podczas której nie tylko podziwialiśmy przyrodę, ale również miejsca i postacie związane z historią Polski. Mieliśmy również okazję zwiedzić Pentowo – jedną z 11 Europejskich wsi bocianich. Oprócz warsztatów przyrodniczych był także czas na zabawę, rozrywkę i sport. Miło spędzaliśmy czas wolny na boisku grając w piłkę, przy ognisku, na spacerach oraz podczas śpiewu karaoke czy tańca. Każdego dnia, po zakończonych zajęciach uczniowie zamieszczali zdjęcia z przeprowadzonych zajęć dzielili się wrażeniami na profilu Misja Przyroda na Facebook’u oraz uzupełniali dzienniczki przyrodnika. Podsumowanie „Zielonej Szkoły” odbyło się w formie questu w Kurowie. Zadaniem dzieci było uzupełnienie luk w tekście, poruszając się samodzielnie po terenie siedziby parku. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a dla wszystkich uczestników Zielonej Szkoły przygotowano pamiątki – niespodzianki. Pięć dni minęło szybko. Wróciliśmy z niezapomnianymi wrażeniami, bogatsi o nowe doświadczenia. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie zgodnie stwierdzili, że chętnie powtórzyliby taką ekscytującą wyprawę przyrodniczą.

29 maja 2015 r., w odpowiedzi na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich zaprezentowali, w Centrum Olimpijskim, program artystyczny „Sport wychowuje do pokoju” – przygotowany pod kierunkiem pani K. Burzyńskiej, pani E. Majewskiej i pani H. Sotowicz. Okazją do wspólnego spotkania był nadchodzący Dzień Dziecka oraz minione obchody Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Główny cel, jaki przyświecał uroczystości, to przypomnienie idei budowania lepszego świata dzięki sportowi oraz wartości pokoju dla ludzkości, inspirowanych ponadczasowymi myślami Patrona naszej szkoły barona Pierre’a de Coubertina. Tłem muzycznym do całej uroczystości była piosenka „Citius Coubertin”. W lekkiej, przemyślanej formie teatralnej uczniowie naszej szkoły w sposób wyjątkowy zabrali głos  w sprawie światowego pokoju oraz przyjaznych relacji między ludźmi. Pomysł przedstawienia, przesłanie, wysoki poziom artystyczny oraz zaangażowanie uczniów sprawił, iż odbiorcy spektaklu – olimpijczycy, sympatycy sportu oraz uczniowie trzech warszawskich szkół – wyrazili swoje uznanie, zachwyt i długo jeszcze komentowali atrakcyjność wydarzenia. Młodym artystom, nauczycielom i Pani dyrektor zostały złożone gratulacje i podziękowania za artystyczną wrażliwość. Serdeczne podziękowania złożył również Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski, który był honorowym gościem PKOl w tym dniu. Pani Katarzyna Deberny – pracownik CEO powiedziała: „gmach Centrum Olimpijskiego w tym dniu był świadkiem ważnego dziecięcego przesłania, iż jesteśmy dziećmi świata, od nas wiele zależy. Przesłania, które powinien usłyszeć cały świat”. Podczas uroczystości zaproszeni goście mogli również obejrzeć film animowany metodą poklatkową – „Stop wojnie – idzie gołębica”, którego twórcami również są uczniowie naszej szkoły, a także prace plastyczne naszych uczniów umieszczone w książce „Błyszczący Sterowiec”.

W sobotę 29 sierpnia 2015 roku na boisku przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich odbyła się Biesiada Sierpniowa. Inicjatorami przedsięwzięcia była Grupa Sołecka (przedstawiciele wsi: Cegielnia Psucka, Krogule, Studzianki, Budy Siennickie). Biesiada Sierpniowa, to jedna z czterech inicjatyw, które zostały wybrane do realizacji w ramach ogłoszonego w czerwcu przez NOK Konkursu „Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury + Inicjatywy lokalnej 2015. Dla każdego coś dobrego – tak można określić tę wspaniałą imprezę,  Całą biesiadę poprowadziła absolwentka Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich pani Małgorzata Dąbrowska. Gorąco zapraszała do korzystania z atrakcji, które przygotowali organizatorzy, a było z czego wybierać. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty artystyczne: szydełkowanie, własnoręcznie wykonywanie biżuterii i ozdób z filcu, malowanie twarz. Dla najmłodszych – plac zabaw. Można było również przejechać się bryczką lub konno dzięki uprzejmości stajni „Zarembowo”. Przygotowano miedzy innymi degustację kiszonek, sera białego oraz domowego chleba ze smalcem. Można było spróbować oraz zakupić miód, kosmetyki na bazie propolisu, a także olej lniany. Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich zapraszała do kawiarenki, w której oprócz kawy  zasmakowano pysznych domowych ciast. W czasie biesiady można było również odwiedzić salon piękności pani Doroty Kuleszy – Krzyżewskiej, która wraz ze swoimi pracownicami udzielała porad kosmetycznych i wykonywała drobne zabiegi. Całą imprezę zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez zespół „TheSperados”. Przy dźwiękach skocznej muzyki wszyscy bawili się wyśmienicie.

Remont kotłowni  (opis w dokumentacji szkoły)

11 grudnia 2015 roku, na zaproszenie nasielskich seniorów skupionych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym w hotelu ,,Stary Młyn” w Nasielsku. Podczas tego niecodziennego spotkania, nasi mali artyści zaprezentowali zaproszonym na to spotkanie gościom z powiatu nowodworskiego i nasielskiej gminy, Jasełka – program artystyczny o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, przygotowany pod kierunkiem P. Ewy Majewskiej i P. Katarzyny Burzyńskiej. Uczestnicy wigilijnego spotkania z wielką uwagą obserwowali ten nowatorski w treści i formie spektakl, a po jego zakończeniu nagrodzili gromkimi brawami uczniów i nauczycieli. Obecne na uroczystości, P Dyr. szkoły Ewa Strzelczak i P. Marianna Danisiewicz, nie kryły zadowolenia  zarówno ze swoich uczniów, jak i z ciepłego przyjęcia ich scenicznego występu przez widzów.